OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA – GDPR

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej iba Nariadenie GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti W8 Fitness s.r.o., Petöfiho 936/96 ,943 01 Štúrovo, Slovensko s Nariadením  GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), uvádzame všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov  v nasledovnom texte.

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť W8 Fitness s.r.o., Petöfiho 936/96 ,943 01 Štúrovo, Slovensko, IČO: 45678499, DIČ: 2023108626, IČ DPH: SK2023108626, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vl.27495/N, e-mailová adresa info@judofighter.sk, telefón: +421 915 945 553 (ďalej len spoločnosť W8 Fitness s.r.o.), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 1. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

2.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Spoločnosť W8 Fitness s.r.o.  spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti W8 Fitness s.r.o..). Pre účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou W8 Fitness s.r.o.  je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti W8 Fitness s.r.o.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 • Kuriérska a prepravná spoločnosť Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46489592
 • Kuriérska a prepravná spoločnosť Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428
 • Kuriérska a prepravná  spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45497885
 • Kuriérska a prepravná spoločnosť General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec IČO:36624942

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

2.2 Registrácia zákazníka e-shopu

Spoločnosť W8 Fitness s.r.o. spracováva na účely registrácie zákazníkov e-shopu  nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou W8 Fitness s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

2.3 Uplatňovanie nárokov spoločnosti W8 Fitness s.r.o.

Spoločnosť W8 Fitness s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti W8 Fitness s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou W8 Fitness s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti W8 Fitness s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti W8 Fitness s.r.o.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f)Nariadenie  GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou W8 Fitness s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti W8 Fitness s.r.o. Oprávneným záujmom spoločnosti W8 Fitness s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti W8 Fitness s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti W8 Fitness s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

2.4 Plnenie zákonných povinností spoločnosti W8 Fitness s.r.o.

Spoločnosť W8 Fitness s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. 2.1 až 2.4 na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti W8 Fitness s.r.o..

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou W8 Fitness s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou W8 Fitness s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom
 • na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti W8 Fitness s.r.o.

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska poverenej osoby
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 • telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Poverenou osobou pre spracovanie osobných údajov je: W8 Fitness s.r.o., Petöfiho 936/96 ,943 01 Štúrovo, Slovensko info@judofighter.sk, Tel. číslo: +421 915 945 553.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 1. Použitie cookies

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou W8 Fitness s.r.o. (ďalej iba “stránky”) používjú cookies a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Tento dokument vysvetľuje, čo sú cookies, ako ich stránky používajú a ako môžete používanie ovplyvniť Vy.

4.1 Čo sú cookies?

Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Táto informácia môže znieť desivo, nebojte sa však. Informácie používame výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb.

Viac informácií o cookies nájdete na www.allaboutcookies.org.

4.2 Použitie cookies na stránkach

Cookies, ktoré používame, môžme rozdeliť do niekoľkých skupín. Slúžia na:

 • zabezpečenie základnej funkčnosti
 • zabezpečenie rozšírenej funkčnosti
 • monitorovanie a analýzu

Nevyhnutné cookies zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu. Umožňujú napríklad užívateľom prihlásiť sa alebo vkladať produkty do nákupného košíka. Jedná sa o cookies, ktoré sú používané jadrom nášho systému. Bez týchto cookies, by ste si naše stránky nevedeli prezerať.

Rozšírená funkčnosť – cookies, ktoré zabezpečujú jednoduchšie prehliadanie stránok. Umožňujú nám pamätať si vaše preferencie, ako je napríklad zatvorenie plávajúceho okna.

Monitorovanie a analýza – Tieto cookies nám umožňujú monitorovať a analyzovať počet a aktivitu užívateľov na stránkach. Umožňujú napríklad zistiť, či ste nový alebo stály zákazník. Spoznávajú ako ste objavovali stránku, aký je Váš pohyb po nej. Nemusíte sa ale báť, všetky tieto informácie sú dostatočne anonymné a nepredstavujú pre Vás žiadnu hrozbu. Zabezpečujú, že na stránke sa zobrazujú informácie, o ktoré máte záujem. Iba na základe týchto informácií sme schopní naše stránky upravovať tak, aby nakupovanie a prehliadanie bolo pre Vás zážitkom.

4.3 Ako môžete ovplyvniť používanie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality.

Nižšie uvádzame odkazy na články, o možnostiach nastavenia politiky používania cookies v najobľúbenejších prehliadačoch . Upozorňujeme Vás ale, že zakázaním používania súborov cookies na našich internetových stránkach, môžete stratíte prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov (nákupný košík, prihlásenie a iné).

Máte otázky? Kontaktujte nás

Košík

Prihlásiť

Nemáte ešte účet?

Začnite písať, aby sa zobrazili produkty, ktoré hľadáte.