Regulamin

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH) regulują stosunki pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w zakresie sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedającym W8 Fitness s.r.o., Petöfiho 936/96 , 943 01 Štúrovo, Słowacja, (zwanym dalej „Sprzedającym”) a jego klientami (zwanymi dalej „Kupującym”).

  1. Postanowienia podstawowe.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH) regulują stosunki pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w zakresie sprzedaży towarów pomiędzy , W8 Fitness a jego klientami.

Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami, których integralną częścią jest Polityka Reklamacyjna, oraz potwierdza, że je akceptuje. Kupujący zostanie dostatecznie powiadomiony o niniejszych warunkach i będzie miał możliwość zapoznania się z nimi przed faktycznym złożeniem zamówienia.

1.1.

Sprzedawca – przedsiębiorca, który oferuje lub sprzedaje produkty lub usługi konsumentowi lub jego przedstawiciel.

Sprzedawca:

W8 Fitness s.r.o., Petöfiho 936/96 , 943 01 Štúrovo, Słowacja, nr ID: 45678499, nr VAT: 2023108626, nr VAT: SK2023108626, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Nitrze, sekcja Sro, nr akt: 27495/N.

1.2.

Kupujący – konsument – osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest to osoba fizyczna lub prawna, która nabywa produkty lub korzysta z usług w celu innym niż prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tych produktów lub usług.

Stosunki prawne Sprzedawcy z Konsumentem, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszych OWH, regulują odpowiednie przepisy ustawy nr. 40/1964 Dz.U., Kodeksu cywilnego w brzmieniu późniejszym, ustawy nr 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 372/1990 Dz.U. o wykroczeniach w brzmieniu późniejszym.

1.3 Umowa kupna

Propozycją zawarcia umowy kupna jest umieszczenie towarów oferowanych przez dostawcę na stronie internetowej www.judofighter.sk. Umowa kupna powstaje poprzez wysłanie przez konsumenta zamówienia do kupującego i przyjęcie zamówienia przez dostawcę. Dostawca niezwłocznie potwierdza to przyjęcie Kupującemu za pomocą informacyjnej wiadomości e-mail na podany adres e-mail, ale to potwierdzenie nie wpływa na powstanie umowy. Powstała umowa może być zmieniona lub anulowana jedynie za zgodą stron lub na podstawie ustawowych przesłanek.

Stosunki i wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane wyłącznie według obowiązującego prawa Republiki Słowackiej i będą rozstrzygane przez sądy Republiki Słowackiej.
Umowa jest zawarta w języku słowackim.
Zawarta umowa będzie archiwizowana przez Sprzedawcę przez okres co najmniej pięciu lat od jej zawarcia, ale nie dłużej niż przez okres według odpowiednich przepisów, w celu jej skutecznego wykonania i nie będzie dostępna dla osób trzecich, które nie są zaangażowane. Informacja o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy wynika z niniejszych warunków, gdzie proces ten jest jasno opisany. Kupujący ma możliwość sprawdzenia i w razie potrzeby skorygowania zamówienia przed jego faktyczną wysyłką. Niniejsze OWU są dostępne na poszczególnych portalach Sprzedawcy, dzięki czemu mogą być archiwizowane i odtwarzane przez Kupującego.

  1. Polityka prywatności.

Sprzedawca oświadcza, że wszystkie dane osobowe są poufne, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy z Kupującym i nie będą w inny sposób ujawniane, udostępniane osobom trzecim itp. z wyjątkiem przypadków dystrybucji lub płatności związanych z zamówionym towarem, tj. przekazania nazwy i adresu dostawy. Dane osobowe przekazane przez Kupującego Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej, w szczególności z ustawą nr 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Kupujący udziela zgody Sprzedającemu na gromadzenie i przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji przedmiotu zawartej umowy kupna. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ma prawo do ich korekty, włącznie z innymi prawnymi prawami do tych danych.

Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę tych danych osobowych w celu realizacji przedmiotu zawartej umowy kupna oraz na wykorzystanie ich w celach marketingowych Sprzedawcy (głównie do wysyłania powiadomień handlowych, telemarketingu, sms), do czasu pisemnego wyrażenia przez Kupującego braku zgody na to przetwarzanie, przesłanego na adres partnera umownego SprzedawcyW8 Fitness s.r.o., Petöfiho 936/96 , 943 01 Štúrovo, Slovakia, ID No.: 45678499, VAT No.: 2023108626, VAT No.: SK2023108626 W tym przypadku za pisemne oświadczenie uważa się również formę elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.judofighter.sk. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (poprzez ww. formularz kontaktowy), w tym prawo do żądania wyjaśnień i usunięcia niezgodności oraz inne uprawnienia wynikające z przepisów prawa w stosunku do tych danych.

  1. Godziny otwarcia.
    Sklep internetowy www.judofighter.sk : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłki zamówionego towaru w czasie urlopu pracownika

Osoba kontaktowa :
Anton Ježo
e-mail : info@judofighter.sk
telefon :+421 915 945 553

Operator sklepu internetowego :
W8 Fitness s.r.o.
Petöfiho 936/96 ,943 01 Štúrovo, Slovensko

ID: 45678499, VAT: 2023108626, VAT ID: SK2023108626

IČ DPH: SK2023108626

Połączenie z bankiem :
Bank: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Bank code: 0900
IBAN: SK0209000000005141862491
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Organ nadzoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Czy ma pan jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami

Shopping cart

Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.