OCHRONA DANYCH KONSUMENTÓW – GDPR

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem GDPR), które uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wdrożeniem środków zapewniających zgodność W8 Fitness s.r.o., Petöfiho 936/96 , 943 01 Štúrovo, Słowacja z rozporządzeniem GDPR, jak również z powiązanymi odpowiednimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych (np. ustawa nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, dekretów Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej), podajemy ogólny obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych w poniższym tekście.

Dane identyfikacyjne administratora danych
Administratorem danych osobowych jest W8 Fitness s.r.o., Petöfiho 936/96 , 943 01 Štúrovo, Słowacja, nr ID: 45678499, nr VAT: 2023108626, nr VAT: SK2023108626, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Nitrze, dział Sro, nr akt: 27495 /N, adres e-mail info@judofighter.sk, telefon: +421 915 945 553 (zwana dalej W8 Fitness s.r.o.), która przetwarza dane osobowe na warunkach określonych poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych w celach indywidualnych
2.1 Zakup towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, dostawa towarów i rozpatrywanie reklamacji

W8 Fitness s.r.o. przetwarza następujące dane osobowe Klienta w celu zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz dostawy towarów: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane o zakupionym towarze oraz dane związane z płatnością za towar (numer konta, wpłacona kwota, data zaksięgowania wpłaty na koncie W8 Fitness s.r.o.). W celu rozpatrzenia reklamacji, oprócz powyższych danych, także dane o reklamowanym towarze oraz dane podane przez klienta przy składaniu reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b GDPR oraz art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w przypadku zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz dostawy towarów do klienta.

Przetwarzanie danych osobowych przez W8 Fitness s.r.o. w przypadku zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, dostawy towarów do klienta jest niezbędne do wykonania umowy zakupu towarów, a w przypadku rozpatrywania reklamacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego W8 Fitness s.r.o.

Odbiorcami danych osobowych są następujące osoby:

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, ID No.: 36631124
Przedsiębiorstwo kurierskie i transportowe Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, Numer identyfikacyjny: 46489592
Przedsiębiorstwo kurierskie i transportowe Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, Numer identyfikacyjny: 31324428
Przedsiębiorstwo kurierskie i transportowe SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, Numer identyfikacyjny: 45497885
Firma kurierska i transportowa General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec ID No:36624942
Dane osobowe są przetwarzane w okresie realizacji umowy zakupu towaru oraz w okresie gwarancji na dostarczony towar.

2.2 Rejestracja klienta sklepu internetowego

W8 Fitness s.r.o. przetwarza następujące dane osobowe w celu rejestracji klienta e-shopu: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres i historia zamówień.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. Przetwarzanie danych osobowych przez W8 Fitness s.r.o. jest niezbędne do zapewnienia rejestracji w sklepie internetowym.

Dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania rejestracji w e-sklepie.

2.3 Dochodzenie roszczeń przez W8 Fitness s.r.o.

W8 Fitness s.r.o. przetwarza w celu dochodzenia roszczeń przez W8 Fitness s.r.o. następujące dane: dane zawarte w umowach z klientami i dostawcami, dane zawarte w reklamacjach, dane niezbędne do wniesienia pozwu przez W8 Fitness s.r.o., dane podane w pozwie przeciwko W8 Fitness s.r.o., dane podane w protokołach kradzieży, dane przechowywane w dokumentacji księgowej oraz inne dane niezbędne w związku z jakimikolwiek roszczeniami lub obroną interesów W8 Fitness s.r.o.

Celem przetwarzania tych danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Przetwarzanie danych osobowych przez W8 Fitness s.r.o. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów W8 Fitness s.r.o. Prawnie uzasadnionym interesem W8 Fitness s.r.o. jest ochrona jej majątku, jak również ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami wobec W8 Fitness s.r.o.

Odbiorcami danych osobowych są następujące osoby:

Sądy, organy władzy publicznej, przedstawiciele prawni, doradcy podatkowi i inni profesjonalni doradcy jako podmioty gospodarcze.
Dane osobowe przetwarzane są w okresie postępowania sądowego oraz w okresie przedawnienia, w którym mogą być dochodzone roszczenia wobec W8 Fitness s.r.o. lub w którym spółka może dochodzić własnych roszczeń.

2.4 Zgodność z obowiązkami prawnymi W8 Fit s.r.o.

Czy ma pan jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami

Shopping cart

Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.